Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Autorizații de construire-desfiintare

Acte necesare eliberării autorizațiilor de construire

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicată, documentațiile pentru obținerea autorizațiilor de construire vor fi depuse obligatoriu în două exemplare originale sau legalizate (ștampile, extrase carte funciară, acorduri notariale, expertize).
Documentațiile pentru emiterea Autorizațiilor de Construire vor fi primite numai dacă sunt îndeplinite condițiile legale şi numai dacă documentațiile anexate sunt prezentate în următoarea ordine:

-Cererea pentru Autorizația de construire (copie după buletin/carte de identitate sau certificat de înregistrare fiscala – după caz)
-Anexă la cerere;
-Dovada achitării taxelor de autorizare;
-Dovada O.A.R.
-Certificat de urbanism;
-Breviar de calcul al indicilor urbanistici. (conf. Ordonanței nr.27/2008 pentru modificarea și completarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul)
-Extras C.F. actualizat ;
-Acorduri notariale, contracte de închiriere;
-H.C.L. pentru aprobarea PUD, PUZ, Aviz Comisie de Urbanism (dacă este cazul);
-Avize și acorduri de la regii şi alte instituții abilitate;
-Contract de salubritate;
-Referate verificatorii de proiecte;
-Expertiză tehnică sau acord proiectant inițial (dacă este cazul);
-Studiu geotehnic;
-Deviz lucrări;
-Foaie de capăt proiect;
-Listă semnături proiect;
-Borderou proiect;
-Documentație proiect:
-piese scrise:
-Memorii pe specialități: arhitectura, structură, instalații;
-Documentație proiect:
-piese desenate:
-plan încadrare în teritoriu;
-plan reglementări PUZ, PUD (după caz);
-plan de situația vizat de OCPI;
-planșe proiect A.C.;
-planșe scheme instalații;
-plan organizare șantier

Pe planul de situație din dosarul pentru Autorizația de Construire se vor nota următorii indicatori:

S.TEREN
S.CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ
S.CONSTRUCȚIE PROPUSĂ
S.DESFAŞURATĂ : EXISTENTĂ
S.DESFAŞURATĂ : PROPUSĂ
S.UTILĂ : EXISTENTĂ
S.UTILĂ : PROPUSĂ
POT : EXISTENT
POT : PROPUS
REGIMUL DE ÎNĂLȚIME : EXISTENT
REGIMUL DE ÎNĂLȚIME : PROPUS
NR.LOCUINȚELOR INDIVIDUALE SAU COLECTIVE: EXISTENTE
NR.LOCUINȚELOR INDIVIDUALE SAU COLECTIVE: PROPUSE
NR.LOCURILOR DE PARCARE AUTO DIN INCINTĂ: EXISTENTE
NR.LOCURILOR DE PARCARE AUTO DIN INCINTĂ: PROPUSE
NR.DE GARAJE AUTO: EXISTENTE
NR.DE GARAJE AUTO: PROPUSE
BILANȚ TERITORIAL – SPAȚII VERZI, TROTUARE
ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ LA CORNIŞĂ FAȚĂ DE COTA TERENULUI AMENAJAT (TROTUARUL DE PROTECȚIE AL CLĂDIRII)
ÎNALȚIMEA MAXIMĂ LA COAMA PROPUS
CUT: EXISTENT
CUT: PROPUS
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ A LUCRĂRII
ZONA SEISMICĂ

Formulare/ Cereri
Cerere pentru eliberare autorizație de construire
Cerere de prelungire autorizație de construire
Comunicare privind începere lucrări
Comunicare încheiere lucrări
Schiță panou de identificare investiție

Ultima actualizare: 12:17 | 14.07.2023

Sari la conținut