Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Certificate de Urbanism

Certificate de urbanism

Documente necesare emiterii Certificatului de Urbanism
Conform prevederilor art. (19) din Ordinul nr. 839/2009, actele necesare pentru întocmirea documentației care stă la baza emiterii Certificatului de Urbanism sunt următoarele:
cerere tip conform formularului F1 din Anexa I, Ordin nr. 839/2009– elemente de identificare solicitant ( nume, adresă, CNP ) / reprezentant / mandatar proprietar;
– elemente de identificare imobil ( construcție sau teren ) pentru care se solicită certificat ( localitate, stradă, nr. cadastral, nr. Carte funciară );

– elemente care definesc scopul solicitării.

-planuri cadastrale / topografice, împreună cu inventarul de coordonate ( întocmite şi semnate de topograf autorizat ), cu evidențierea imobiliară in cauză astfel:
– plan de încadrare in zonă la una din scările 1:10.000, 1:5.000, după caz

– plan de amplasament si delimitare a imobilului cu viza Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară:

-extras de Carte Funciară– actualizat ;
-taxă pentru emiterea certificatului de urbanism.

În funcție de complexitatea temei de proiectare, pentru detalierea propunerii, respectiv încadrarea în prevederile regulamentului local de urbanism, sau a specificului zonei, se pot prezenta:

memoriu tehnic ( întocmit de proiectant ) – în care se va prezenta, pe scurt:
– situația juridică a imobilului ( tipul proprietății, nr. proprietari )

– date privind imobilul in cauză ( suprafață, număr de construcții existente, POT existent, CUT existent ) şi descrierea propunerii in corelare cu scopul emiterii certificatului de urbanism completat in cererea-tip, pentru lucrări de construire care se încadrează în prevederile art. (3) din Legea 50/1991, însoțit de plan de situație propus.

în cazul în care se solicită construirea unui imobil nou cu altă destinație decât cele învecinate, propunerea se va analiza din perspectiva aplicării prevederilor art. (27) alin. 1) lit c) si alin. 3) din Ordinul 839/2009, care prevede solicitarea acordului vecinilor în cazurile în care funcționalitatea noii construcții este incompatibilă cu caracterul și funcționalitatea zonei în care urmează să se integreze; în acest sens, se vor prezenta la documentație și extrase CF ale clădirilor învecinate;
pentru intervenții asupra construcțiilor existente, respectiv lucrări de extindere, mansardare, desființări parțiale, cât și pentru construcții noi propuse, se va prezenta planul de situație propus – întocmit de proiectant ( in relație cu vecinătatea stânga / dreapta parcelei aflate in studiu );
pentru închidere balcoane / logii, amplasare firme, reclame etc. – fotografii fațade situație existentă.
pentru comasări/dezlipire(operațiuni notariale)- planuri cu propunerea după comasare / dezlipire întocmite de topograf autorizat;

Formulare / Cereri
Cerere Certificat de Urbanism
Cerere prelungire Certificat de Urbanism

Ultima actualizare: 12:17 | 14.07.2023

Sari la conținut