Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Formulare Urbanism

Nu sunt documente

Certificate de urbanism

Documente necesare emiterii Certificatului de Urbanism
Conform prevederilor art. (19) din Ordinul nr. 839/2009, actele necesare pentru întocmirea documentației care stă la baza emiterii Certificatului de Urbanism sunt următoarele:
cerere tip conform formularului F1 din Anexa I, Ordin nr. 839/2009– elemente de identificare solicitant ( nume, adresă, CNP ) / reprezentant / mandatar proprietar;
– elemente de identificare imobil ( construcție sau teren ) pentru care se solicită certificat ( localitate, stradă, nr. cadastral, nr. Carte funciară );

– elemente care definesc scopul solicitării.

-planuri cadastrale / topografice, împreună cu inventarul de coordonate ( întocmite şi semnate de topograf autorizat ), cu evidențierea imobiliară in cauză astfel:
– plan de încadrare in zonă la una din scările 1:10.000, 1:5.000, după caz

– plan de amplasament si delimitare a imobilului cu viza Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară:

-extras de Carte Funciară– actualizat ;
-taxă pentru emiterea certificatului de urbanism.

În funcție de complexitatea temei de proiectare, pentru detalierea propunerii, respectiv încadrarea în prevederile regulamentului local de urbanism, sau a specificului zonei, se pot prezenta:

memoriu tehnic ( întocmit de proiectant ) – în care se va prezenta, pe scurt:
– situația juridică a imobilului ( tipul proprietății, nr. proprietari )

– date privind imobilul in cauză ( suprafață, număr de construcții existente, POT existent, CUT existent ) şi descrierea propunerii in corelare cu scopul emiterii certificatului de urbanism completat in cererea-tip, pentru lucrări de construire care se încadrează în prevederile art. (3) din Legea 50/1991, însoțit de plan de situație propus.

în cazul în care se solicită construirea unui imobil nou cu altă destinație decât cele învecinate, propunerea se va analiza din perspectiva aplicării prevederilor art. (27) alin. 1) lit c) si alin. 3) din Ordinul 839/2009, care prevede solicitarea acordului vecinilor în cazurile în care funcționalitatea noii construcții este incompatibilă cu caracterul și funcționalitatea zonei în care urmează să se integreze; în acest sens, se vor prezenta la documentație și extrase CF ale clădirilor învecinate;
pentru intervenții asupra construcțiilor existente, respectiv lucrări de extindere, mansardare, desființări parțiale, cât și pentru construcții noi propuse, se va prezenta planul de situație propus – întocmit de proiectant ( in relație cu vecinătatea stânga / dreapta parcelei aflate in studiu );
pentru închidere balcoane / logii, amplasare firme, reclame etc. – fotografii fațade situație existentă.
pentru comasări/dezlipire(operațiuni notariale)- planuri cu propunerea după comasare / dezlipire întocmite de topograf autorizat;

Formulare / Cereri
Cerere Certificat de Urbanism
Cerere prelungire Certificat de Urbanism

Acte necesare eliberării autorizațiilor de construire

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicată, documentațiile pentru obținerea autorizațiilor de construire vor fi depuse obligatoriu în două exemplare originale sau legalizate (ștampile, extrase carte funciară, acorduri notariale, expertize).
Documentațiile pentru emiterea Autorizațiilor de Construire vor fi primite numai dacă sunt îndeplinite condițiile legale şi numai dacă documentațiile anexate sunt prezentate în următoarea ordine:

-Cererea pentru Autorizația de construire (copie după buletin/carte de identitate sau certificat de înregistrare fiscala – după caz)
-Anexă la cerere;
-Dovada achitării taxelor de autorizare;
-Dovada O.A.R.
-Certificat de urbanism;
-Breviar de calcul al indicilor urbanistici. (conf. Ordonanței nr.27/2008 pentru modificarea și completarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul)
-Extras C.F. actualizat ;
-Acorduri notariale, contracte de închiriere;
-H.C.L. pentru aprobarea PUD, PUZ, Aviz Comisie de Urbanism (dacă este cazul);
-Avize și acorduri de la regii şi alte instituții abilitate;
-Contract de salubritate;
-Referate verificatorii de proiecte;
-Expertiză tehnică sau acord proiectant inițial (dacă este cazul);
-Studiu geotehnic;
-Deviz lucrări;
-Foaie de capăt proiect;
-Listă semnături proiect;
-Borderou proiect;
-Documentație proiect:
-piese scrise:
-Memorii pe specialități: arhitectura, structură, instalații;
-Documentație proiect:
-piese desenate:
-plan încadrare în teritoriu;
-plan reglementări PUZ, PUD (după caz);
-plan de situația vizat de OCPI;
-planșe proiect A.C.;
-planșe scheme instalații;
-plan organizare șantier

Pe planul de situație din dosarul pentru Autorizația de Construire se vor nota următorii indicatori:

S.TEREN
S.CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ
S.CONSTRUCȚIE PROPUSĂ
S.DESFAŞURATĂ : EXISTENTĂ
S.DESFAŞURATĂ : PROPUSĂ
S.UTILĂ : EXISTENTĂ
S.UTILĂ : PROPUSĂ
POT : EXISTENT
POT : PROPUS
REGIMUL DE ÎNĂLȚIME : EXISTENT
REGIMUL DE ÎNĂLȚIME : PROPUS
NR.LOCUINȚELOR INDIVIDUALE SAU COLECTIVE: EXISTENTE
NR.LOCUINȚELOR INDIVIDUALE SAU COLECTIVE: PROPUSE
NR.LOCURILOR DE PARCARE AUTO DIN INCINTĂ: EXISTENTE
NR.LOCURILOR DE PARCARE AUTO DIN INCINTĂ: PROPUSE
NR.DE GARAJE AUTO: EXISTENTE
NR.DE GARAJE AUTO: PROPUSE
BILANȚ TERITORIAL – SPAȚII VERZI, TROTUARE
ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ LA CORNIŞĂ FAȚĂ DE COTA TERENULUI AMENAJAT (TROTUARUL DE PROTECȚIE AL CLĂDIRII)
ÎNALȚIMEA MAXIMĂ LA COAMA PROPUS
CUT: EXISTENT
CUT: PROPUS
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ A LUCRĂRII
ZONA SEISMICĂ

Formulare/ Cereri
Cerere pentru eliberare autorizație de construire
Cerere de prelungire autorizație de construire
Comunicare privind începere lucrări
Comunicare încheiere lucrări
Schiță panou de identificare investiție

Ultima actualizare: 11:45 | 15.05.2024

Sari la conținut